Procesveiligheid

ARIE – Aanvullende Risico Inventarisatie- en Evaluatie 

ARIE staat voor Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie. ARIE is een regeling in het Arbobesluit voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarmee zij risico’s lopen op zware ongevallen. Met ARIE zorg je ervoor dat deze risico's voorkomen worden. De gewijzigde ARIE is in werking getreden op 1 januari 2023 met een overgangsjaar tot 1 januari 2024.

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken hebben de wettelijke verplichting hun medewerkers, het milieu en de omgeving van het bedrijf te beschermen. Immers het werken met gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengt specifieke gevaren en risico’s met zich mee. De Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie helpt hierbij. Je bent als bedrijf zelf verantwoordelijk de gevaren en risico’s te inventariseren, te beoordelen en waar nodig maatregelen te treffen.

De regels voor ARIE zijn uitgewerkt in het Arbeidsomstandighedenbesluit, Hoofdstuk 2 afdeling 2, Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie. ARIE wordt toegepast in de Chemische industrie en de Voedingsmiddelenindustrie. 

Let op:

 • In tegenstelling tot BRZO geldt ARIE niet voor milieugevaarlijke stoffen en alleen voor stoffen welke risico’s vormen voor werknemers binnen het bedrijf/de inrichting. 
 • Er is ook een verschil tussen de reikwijdte van ARIE en die van een RI&E gevaarlijke stoffen. Bij ARIE (net als bij Seveso) gaat het om de acute gevaren en risico’s bij het vrijkomen van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zoals brand, explosie of toxische wolk. Een RI&E gevaarlijke stoffen, gaat over frequente blootstelling aan kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen en over effecten die zich over langere tijd voordoen. 

Nieuwe ARIE

Per 1 januari 2023 is de gewijzigde ARIE in werking getreden. Je hebt een jaar de tijd om aan de verplichtingen te voldoen, tot 1 januari 2024.  

Ben je als bedrijf al voor de bestaande ARIE (of Seveso) plichtig? Dan moet je je ook verdiepen in de gewijzigde regels en jezelf opnieuw aanmelden.  

De nieuwe ARIE is o.a. een stuk gebruiksvriendelijker, maar ook uitgebreider. Daardoor moeten nu ook andere bedrijven aan ARIE voldoen. De nieuwe ARIE sluit o.a. aan bij de regels zoals ook gebruikt bij de Seveso richtlijn en er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de intrinsieke eigenschappen van een stof en het gevaar daarvan.  

Meer weten? Download ook onze whitepaper: De nieuwe ARIE: gebruiksvriendelijker en uitgebreider

Wanneer ARIE-plichtig? 

Je bent als bedrijf verplicht om de ARIE te hanteren bij de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het bedrijf of inrichting in hoeveelheden hoger dan specifieke drempelwaarden (in ton) 

In de bijlage bij het Arbeidsomstandighedenbesluit staan de drempelwaarden voor stoffen die met name genoemd worden (op dit moment zijn dat 28 stoffen, waaronder: Broom, Chloor, Ethyleenoxide) en drempelwaarden voor stoffen op basis van gevarencategorieën overeenkomstig CLP. Deze zijn ingedeeld in 3 rubrieken: H- gezondheidsgevaren (bijvoorbeeld toxisch, huidcorrosie), P- fysische gevaren (bijvoorbeeld ontvlambare stoffen, organische peroxiden) en ‘O’-overige gevaren (bijvoorbeeld stoffen in contact met water ontvlambare/giftige gassen ontwikkelen).  

ARIE verplichtingen

De verplichtingen die de ARIE-regeling met zich meebrengt zijn:  

 1. Aanmelden als ARIE-plichtige bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (Zie ook Nederlandse Arbeidsinspectie)
 2. Het voeren van een veiligheidsbeleid; het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO). 
 3. Invulling geven aan het preventiebeleid middels een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS).
 4. Systematisch gevaren en risico’s op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, inventariseren en evalueren. 
 5. Scenario’s van mogelijk zware ongevallen opstellen. 
 6. Maatregelen treffen om zware ongevallen te voorkomen.
 7. In werking hebben van een intern noodplan en beoefening hiervan.
 8. Domino-verplichtingen, communicatie/afstemmingsverplichtingen met naburige bedrijven/actoren.
 9. Actualisatieplicht ARIE (5-jaarlijks of zoveel eerder als nodig, bijvoorbeeld bij wijzigingen.

Hoe kan Kader Group je helpen bij ARIE?  

Onze ervaren adviseurs helpen je graag met het opzetten van een RI&E zoals ARIE (ofwel veiligheidsbeheerssysteem - VBS) en het uitvoeren van de gevaren en risicostudies (zoals HAZOP/SWIFT/LOPA).  

Wij zijn daarnaast bekend met industrie en hebben daardoor veel kennis in huis. Wij geven je advies wat je met de gevaarlijke stoffen moet doen, wanneer het gevaarlijk is en hoe je daarmee omgaat. 

Kortom; Kader Group is jouw partner als het gaat om procesveiligheid. Wij kunnen ook verschillende specialisten inzetten voor het oplossen van jouw procesveiligheidsvraagstuk. Je kunt hierbij denken aan een werktuigbouwkundige of een chemisch procestechnoloog met veiligheidskundige achtergrond.

 

Meer informatie over ARIE?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht