Proces Safety

BRZO – Besluit Risico's Zware Ongevallen 

BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen en is de vertaling van de Europese Seveso III-richtlijn in de Nederlandse wetgeving. In deze wetgeving zijn de eisen vastgelegd voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Hiermee worden risico's op zware ongevallen zo goed mogelijk beheerst en voorkomen.In de wetgeving van BRZO zijn voor het gebruik met gevaarlijke stoffen drempelwaarden opgegeven. Wanneer boven de drempel uitgekomen wordt, is de BRZO-wetgeving van toepassing.

Het bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt heeft de wettelijke verplichting medewerkers, het milieu en de omgeving van het bedrijf te beschermen. De gevaarlijke stoffen kunnen immers giftig, ontvlambaar of explosief zijn en dat kan leiden tot grote gezondheidsrisico's. Je bent als  bedrijf zelf verantwoordelijk de gevaren en risico’s te inventariseren, te beoordelen en waar nodig maatregelen te treffen. DE BRZO beschrijft aan welke eisen je moet voldoen. 

In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder de BRZO vallen. Dit zijn bedrijven die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de Chemische industrie of die gevaarlijke stoffen opslaan en vervoeren. Maar ook bedrijven binnen de Energiesector of de Voedingsmiddelenindustrie vallen hieronder. 

Er wordt binnen BRZO een onderscheid gemaakt tussen hoge of lage drempel inrichtingen. Hiermee wordt bepaald waaraan een bedrijf moet voldoen. 

Lage drempel inrichtingen

Een lage drempel inrichting moet melding maken bij het bevoegd gezag. Daarnaast moet een Preventiebeleid Zware Ongevallen worden gevoerd binnen het bedrijf. Een van de eisen is ook dat een Veiligheidsbeheersysteem (VBS) moet worden opgezet. Met de nieuwe ARIE is het mogelijk dat een lage drempel inrichting ook aan de ARIE wetgeving moet voldoen.

Hoge drempel inrichtingen 

Een hoge drempel inrichting heeft een groter risico dan een lage drempel inrichting. Daarom gelden voor een hoge drempel inrichting extra eisen, naast de eisen van de lage drempel inrichtingen. De extra eisen zijn: er dient een Veiligheidsrapport (VR) opgesteld te worden. Onderdeel van dit VR zijn diverse studies, zoals de QRA en MRA. In het VR worden daarnaast diverse scenario’s uitgewerkt. Het VR moet worden ingediend bij het bevoegd gezag. Ook moet een bedrijfsnoodplan worden opgesteld èn worden geoefend en dient er een actuele lijst met gevaarlijke stoffen aanwezig te zijn. 

BRZO-inspecties 

Er wordt verwacht van bedrijven dat zij aan alle eisen van de BRZO-wetgeving voldoen. Het bevoegd gezag controleert hier ook jaarlijks op door een audit en inspecties. Deze audit/inspectie wordt meestal uitgevoerd in een team van auditoren en inspecteurs van de daarbij behorende bevoegde gezagen. Je kunt dan denken aan de: Nederlandse Arbeidsinspectie, bevoegd gezag met betrekking tot de Wabo, de brandweer en het Waterschap. 

Nieuwe omgevingswet 

Zoals het er nu voorstaat, wordt op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Daarmee vervalt de term BRZO en wordt dit Seveso-inrichting. 

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder andere om de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.  

Hoe kan Kader Group je helpen bij BRZO?   

Kader Group is dé specialist in procesveiligheid, BRZO valt hier ook onder. Wij hebben ervaren adviseurs in het opzetten van onderdelen van het VBS en het uitvoeren van gevaren- en risicostudies (ook voor HAZOP/SWIFT en LOPA). Bovendien zijn wij al jaren actief in de industrie, waardoor wij veel kennis in huis hebben. Denk hierbij aan de Chemische-, Olie- en/of Gas- en Voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor kunnen wij je ook veel situaties uit de praktijk toelichten. 

Wij helpen je bijvoorbeeld graag met onderstaande zaken die aan bod komen bij BRZO: 

  • Opstellen Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO);  
  • Inrichten Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) (zoals procedures en templates); 
  • Inventariseren en evalueren van systematisch gevaren en risico’s op zware ongevallen, met gevaarlijke stoffen;   
  • Opstellen scenario’s van mogelijk zware ongevallen; 
  • Maatregelen treffen om zware ongevallen te voorkomen;  
  • Het opzetten en beoefenen van een intern noodplan; 
  • Het opzetten en uitvoeren van domino-verplichtingen; communicatie/afstemmingsverplichtingen met naburige bedrijven/actoren. 

 

Meer informatie over BRZO?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht