Kwaliteitsmanagement

Wat is QHSE?

QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment. De Nederlandse vertaling hiervoor is: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. QHSE management wordt in de praktijk vertaald naar het dusdanig vormgeven aan het beleid van een organisatie, zodat voldaan wordt aan de eisen die de wetgeving op het vlak van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu stelt. 

Er wordt vastgesteld welke richting de organisatie op wil en met welke middelen men de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren binnen de gestelde periode. Hieronder vallen de veiligheid van de medewerkers en hun gezondheid, maar ook het produceren van producten op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze waarbij er gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de producten en diensten. 

QHSE manager 

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het QHSE beleid doet dat in de functie van QHSE manager. Het is van belang dat hij of zij draagvlak binnen de organisatie weet te creëren, zodat werknemers de voorschriften of werkwijzen van het QHSE beleid ook in de praktijk zullen gaan uitvoeren. QHSE managers kunnen in principe werkzaam zijn bij elk soort organisatie, ongeacht bedrijfstak of specialisatie. In de praktijk zijn het vooral middelgrote en grotere bedrijven die een eigen QHSE tak hebben, al dan niet onder de naam KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu). 

Quality 

Vanuit Quality oogpunt, streeft men naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van kwaliteitsmanagementsystemen. Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem toont aan dat een bedrijf de kwaliteit levert die de klant vraagt. Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt leidinggevenden en medewerkers in de organisatie met het vaststellen, bereiken en behouden van de juiste kwaliteit. De bekendste norm op het gebied van kwaliteit is ISO 9001. 

Health en Safety 

Health en Safety gaat het om het creëren van georganiseerde inspanningen en procedures voor het identificeren van gevaren op de werkvloer en het verminderen van ongevallen en blootstelling aan schadelijke situaties en stoffen. Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico’s. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is daarom een verplicht middel om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen een organisatie in kaart te brengen. In het bijbehorende Plan van Aanpak wordt aangegeven welke beheersmaatregelen genomen worden door wie en wanneer. De Arbowet verplicht dit te doen volgens de arbeidshygiënische strategie. Dit is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. 

Environment 

Bij het onderdeel Environment, creëert men een systematische aanpak voor de naleving van milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Denk aan de opslag van afval- en milieugevaarlijke stoffen, verontreiniging van oppervlaktewater, schoorsteenuitstoot, gebruik van grondstoffen en energieverbruik. Naast het naleven van de wettelijke voorschriften, verwachten steeds meer klanten dat een bedrijf zich toonbaar inzet voor het verlagen van de milieu-impact van hun organisatie. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk is dan ook vaak één van de speerpunten binnen het milieubeleid.

Ondersteuning van Kader

Meer weten over QHSE?

Neem contact op met de adviseurs van Kader!

Contact
Nieuw

Onze nieuwste artikelen

Waarom het aanschaffen van een managementsysteem nuttig is voor jouw bedrijf

Lees verder

Klantcase Bouwgroep Peters BV. Al ruim 14 jaar een sterke relatie

Lees verder

Veiligheid staat voorop bij Ouwehand Bouw

Lees verder

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig