Environment & Sustainability

ISO 14064

ISO 14064 beschrijft principes en eisen voor organisaties en overheden voor kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies. De norm bestaat uit vereisten voor het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer, de rapportage en verificatie van de broeikasgasinventaris van een organisatie. Dit is een belangrijke activiteit in het kader van het wereldwijde Klimaatverdrag en vooral het Kyotoprotocol en daaruit voortvloeidende verplichtingen. 

De ISO 14064 norm maakt deel uit van de ISO 14000 reeks van internationale normen voor milieubeheer. De ISO 14064 standaard werd gepubliceerd door de International Standards Organisation (ISO) in 2006. 

ISO 14064 inhoudelijk 

De ISO 14064 norm bestaat uit drie delen: 

 1. Specificeert vereisten voor het ontwerp en de ontwikkeling van BKG-inventarissen (broeikasgas) op organisatie- of unitniveau 
 2. Specificeert vereisten voor hoeveelheidsbepalingen, bewaking en rapportage van reductie van emissies en afvoertoenames uit projecten wat betreft broeikasgassen 
 3. Biedt vereisten en richtlijnen voor de uitvoering van bekrachtiging en controle op BKG-informatie 

ISO 14064 voordelen 

Bedrijven en organisaties die de ISO 14064 norm hanteren zijn in staat om: 

 • De handel met emissierechten of tegoeden voor broeikasgassen te vereenvoudigen 
 • Aansprakelijkheden, voordelen en risico’s in verband met broeikasgassen te identificeren en te beheren 
 • Het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van vergelijkbare en consistente BKG-plannen of programma’s te ondersteunen 
 • Consistentie, transparantie en geloofwaardigheid te bevorderen omtrent voor BKG-hoeveelheidsbepalingen, -bewaking, -rapportage en -reductie 
 • Solide interne mechanismes te ontwikkelen voor hoeveelheidsbepalingen, beheer en rapportage wat betreft BKG-emissies 
 • Vertrouwen bij belanghebbenden op te bouwen 
 • De ontwikkeling en implementatie van BKG-managementstrategieën en toekomstplannen van de organisatie te vereenvoudigen 
 • De mogelijkheid te bieden om prestaties en vooruitgang bij de reductie van BKG-emissies en/of de toename van BKG-afvoer te traceren 

CO2 footprint 

ISO 14064 hangt samen met de CO2 footprint. Elke organisatie die hiermee bezig is, maakt de hoeveelheid CO2 uitstoot inzichtelijk en laat zien hoe dit op praktische wijze verminderd kan worden. De CO2 footprint is een nulmeting. De footprint helpt prioriteiten te stellen en resultaten van besparende maatregelen te monitoren. De organisatie draagt hiermee bij aan een beter milieu. Ook zijn er vele interne voordelen: met de juiste beheersmaatregelen wordt tijd bespaard, maar ook kosten voor bijvoorbeeld transport, emissie, energie, papier, water en afval. 

Wil je meer weten over de CO2 footprint, CO2 Prestatieladder of andere vormen die te maken hebben met Environment & Sustainability? Neem contact met ons op.

Meer informatie over de ISO 14064?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig