Privacyverklaring verkooprelaties

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens contactpersoon
 • E-mailverkeer en notities van contactmomenten
 • Betalingsgegevens
 • Identificerende nummers (o.a. KVK, BTW)
 • Documentatie zoals facturen en offertes

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met (verkoop) relaties
 • Beheren van (verkoop) relaties
 • Informeren en adviseren over diensten en producten
 • Uitvoeren van diensten
 • Factureren van geleverde diensten
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven
 • Versturen van uitnodigingen voor (digitale) evenementen, zoals – maar niet beperkt tot – een Webinar
 • Voor (tevredenheid) enquêtes om onze dienstverlening te verbeteren

Kader verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en vanwege gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kader heeft voor het bewaren van uw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Kader vanwege het servicebeleid. Kader onderhoudt contact met de (verkoop)relatie om te adviseren, te informeren en te verkopen. Van terugkerende (verkoop)relaties zijn alle gegevens, inclusief in het verleden geleverde diensten en communicatie aanwezig en deze hoeven niet opnieuw opgevraagd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kader verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kader blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kader, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl

Kader wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl

Wijzigingen

Kader kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 19-11-2020      

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.