Privacyverklaring verkooprelaties

Kader Group B.V., gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Gegevens contactpersoon
 • E-mailverkeer en notities van contactmomenten
 • Betalingsgegevens
 • Identificerende nummers (o.a. KVK, BTW)
 • Documentatie zoals facturen en offertes

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie met (verkoop) relaties
 • Beheren van (verkoop) relaties
 • Informeren en adviseren over diensten en producten
 • Uitvoeren van diensten
 • Factureren van geleverde diensten
 • Versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven
 • Versturen van uitnodigingen voor (digitale) evenementen, zoals – maar niet beperkt tot – een Webinar
 • Voor (tevredenheid) enquêtes om onze dienstverlening te verbeteren

Kader Group verwerkt deze persoonsgegevens omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en vanwege gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kader Group heeft voor het bewaren van jouw persoonsgegevens een onbeperkte bewaartermijn vastgelegd. Dit doet Kader Group vanwege haar servicebeleid. Kader Group onderhoudt contact met de (verkoop)relatie om te adviseren, te informeren en te verkopen. Van terugkerende (verkoop)relaties zijn alle gegevens, inclusief in het verleden geleverde diensten en communicatie aanwezig en deze hoeven niet opnieuw opgevraagd te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kader Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kader Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kader Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl

Kader Group wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl

Wijzigingen

Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021       

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl.