Privacyverklaring sollicitanten

Kader Group B.V., gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Opleiding en werkervaring
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in uw CV, sollicitatiebrief of via een gesprek met de recruiter.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kader Group verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van de sollicitatie
 • Communicatie met sollicitant
 • Geschiktheid voor een functie bepalen
 • Voordragen aan Business Unit Managers en Operationeel Managers
 • Voordragen aan klantrelatie wanneer Kader Group fungeert als tussenpersoon

Kader Group verwerkt deze persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kader Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij de sollicitatiegegevens 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderen. Alleen wanneer dit mondeling overeengekomen is, worden jouw gegevens langer dan 4 weken bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kader Group verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de eerste voordracht van kandidaten, worden de cv’s standaard geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding verstuurd. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kader Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kader Group, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl

Kader Group wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kader Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl

Wijzigingen

Kader Group kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 12-01-2021

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je je verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl