Privacyverklaring sollicitanten

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, gevestigd aan Dijnselburgerlaan 2, 3705 LP Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Opleiding en werkervaring
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in uw CV, sollicitatiebrief of via een gesprek met de recruiter.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van de sollicitatie
 • Communicatie met sollicitant
 • Geschiktheid voor een functie bepalen
 • Voordragen aan Business Unit Managers en Operationeel Managers
 • Voordragen aan klantrelatie wanneer Kader fungeert als tussenpersoon (Flexcon)

Kader verwerkt deze persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen van verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kader bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij de sollicitatiegegevens 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure verwijderen. Alleen wanneer het mondeling overeengekomen is, worden uw gegevens langer dan 4 weken bewaard. .

Delen van persoonsgegevens met derden

Kader verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de eerste voordracht van kandidaten, worden de cv’s standaard geanonimiseerd en via een beveiligde verbinding verstuurd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kader blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kader, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@kader.nl

Kader wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacyofficer@kader.nl

Wijzigingen

Kader kan deze Privacyverklaring wijzigen. Wij voeren wijzigingen van de Privacyverklaring door op deze pagina.

Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op: 19-11-2020

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kunt u uw verzoek richten aan: privacyofficer@kader.nl