Proces Safety

Quantitative Risk Analysis

QRA staat voor ‘Quantitative Risk Analysis’ ofwel Kwantitatieve Risico Analyse. Deze analyse maakt risico’s voor mensen in de omgeving van bedrijfsactiviteiten inzichtelijk: “wat kunnen de gevolgen van een ernstige calamiteit voor hun zijn?” Voorbeelden van calamiteiten zijn het ontsnappen van giftig gas of een ontploffing in een grote opslagtank met benzine.

De overheid verplicht deze analyse bij vergunningstrajecten voor de zogenaamde “niet-categoriale BEVI inrichtingen”. 

Een QRA komt aan de orde wanneer je:

 1. Een haalbaarheidsstudie doet;
 2. In een vergunningtraject zit middels een eerste fase veiligheidsrapport;
 3. Toe bent aan de vijf-jaarlijkse revisie van uw veiligheidsrapport;
 4. Een verandering in het productieproces wilt gaan doorvoeren;
 5. Uw opslag volumes wilt vergroten;

Naast verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving heeft het andere, bijkomende, voordelen

 1. Tijdens haalbaarheidsstudies kunnen locatie en ontwerp worden aangepast;
 2. Bij locatie bepaling kunnen toekomstige scenario’s voor uitbreiding worden bekeken;
 3. Bij aanpassingen aan het bestemmingsplan van industrieterreinen kunnen QRA’s inzicht geven in de externe veiligheid;

Het te volgen studietraject, eisen aan de methodes en de software zijn strikt vastgelegd door de overheid in de rekenmethodiek Bevi. Dit wordt ook inzichtelijk gemaakt in bijvoorbeeld de PGS-6.

In het studie traject wordt aandacht besteed aan:

 • De juistheid van de invoergegevens: toegestane hoeveelheden, typen en opslaglocaties;
 • Bepaling uitgangspunten: faalfrequenties;
 • Bepaling van de meest relevante scenario’s;
 • Bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Van de relevante risico's worden ongevalscenario's uitgewerkt en doorgerekend met het softwarepakket SAFETINL. Het belangrijkste resultaat is een rapport met daarin het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien deze persoon zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk door een ongeval getroffen wordt.

Het BEVI kent de volgende niet-categoriale inrichtingen

 • een inrichting waarop het Brzo'99 van toepassing is;
 • een inrichting bestemd voor het vervoer voor gevaarlijke stoffen waarbij de hoeveelheden boven bepaalde ondergrenzen die in het Brzo genoemd zijn komen (zie artikel 2 onder b van het Bevi);
 • de in de Revi aangewezen spoorwegemplacementen;
 • inrichtingen waar meer dan 1500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is tenzij er sprake is van een ammoniakkoelinstallatie;
 • inrichtingen waar meer dan 150.000 liter ontvlambare of zeer licht ontvlambare vloeistoffen in een bovengronds insluitsysteem aanwezig is;
 • inrichtingen waar meer dan 13 m3 propaan of meer dan 13 m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is;
 • inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoeve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is met een inhoud van meer dan 100 liter;
 • inrichtingen waar een vergiftige of zeer vergiftige stof in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter aanwezig is;
 • inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een vergiftige of zeer vergiftige stof in gasflessen aanwezig is en waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met vergiftige of zeer vergiftige inhoud in die opslagvoorziening meer bedraagt dan 1.500 liter;
 • inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 inch;
 • een Bevi-inrichting waar verpakte gevaarlijke afvalstoffen, of verpakte gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, worden opgeslagen in een hoeveelheid van meer dan;
 • 10.000 kg per opslagvoorziening waar een of meer opslagvoorzieningen aanwezig zijn met een vloeroppervlak van 2500 m2 of meer of er binnen de inrichting (zeer) vergiftige stoffen in verpakkingseenheden van meer dan 100 kilogram in de buitenlucht worden verladen (artikel 15 lid 2 Bevi);
 • een inrichting waar een koel- of vriescombinatie aanwezig is met een inhoud van 10.000 kilogram ammoniak of meer.

Meer informatie over QRA?

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht