Environment & Sustainability

Energie-audit

Een energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen omtrent het actuele energieverbruik van een onderneming. Deze audit geeft een overzicht van alle bestaande energiestromen en het analyseren van dit overzicht geeft inzicht in mogelijkheden totenergiebesparing. 

Verder geeft de energie-audit een beschrijving van de belangrijkste factoren die invloed hebben op het energieverbruik en een overzicht van het energiebesparingspotentieel voor de komende vier jaar. Om een betrouwbaar beeld te kunnen geven van het energieverbruik moet dit overzicht worden opgesteld aan de hand van de EED richtlijn. Voor een energie-audit is deze richtlijn opgesteld door de Europese Commissie in 2012 en is getiteld: European Energy Directive (EED). 

EED-richtlijn 

De EED is in 2012 door de EU verplicht gesteld om een stimulans te bieden voor organisaties om daadwerkelijk maatregelen te treffen op het gebied van energiegebruik. De EED-regeling bevat algemene milieuregels voor bedrijven en moet bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Verder is het omlaag brengen van de energierekening en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen een onderdeel van het EED-beleid. De Europese doelstelling is om in 2020 een 20% lager Europees energieverbruik te realiseren en bevat verplichtingen voor zowel Europese lidstaten als bedrijven. 

Per 10 juli 2015 gelden de verplichtingen uit artikel 8 en artikel 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van een energie-audit en artikel 14 betreft de kosten-batenanalyse bij nieuwbouw en renovatie van grote stookinstallaties. Voor 5 december 2015 moesten alle bedrijven een energie-audit uitgevoerd hebben en deze dient hierna elke vier jaar opnieuw uitgevoerd te worden. 

Uitvoeren en indienen 

Het uitvoeren van de audit en het indienen gebeurt door middel van een adviesdocument, een rapportage-format en een checklist. Het verslag van de audit wordt opgestuurd naar het bevoegd gezag (vaak de gemeente). Op grond van de Wet Milieubeheer wordt gekeken of er wordt voldaan aan de verplichtingen van de regeling. 

Voor wie is de energie-audit verplicht? 

De energie-audit is van toepassing op bedrijven met meer dan 250 werknemers, met een jaaromzet van 50 miljoen of meer, of met een jaarlijkse balanstotaal van meer dan 43 miljoen. Middels de wetchecker energiebesparing kunnen bedrijven controleren welke wettelijke verplichtingen op hen van toepassing zijn. 

Uitzondering 

Bedrijven die zijn aangesloten bij de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MJA3) of de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) zijn vrijgesteld van het uitvoeren van een energie-audit. Dit komt doordat zij bepaalde verplichtingen hebben betreffende energie. Met deze bedrijven is onder andere afgesproken dat ze elke vier jaar een energie-efficiëntieplan moeten opstellen en maatregelen uit dit plan moeten implementeren. 

ISO 50001 en ISO 14001 

Artikel 8 van de EED-richtlijn bepaalt dat bedrijven die een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hebben, ook niet verplicht zijn om een EED energie audit uit te laten voeren. Dit geldt onder andere voor het energiemanagementsysteem ISO 50001 en voor het milieusysteem ISO 14001. Doordat de ISO 14001 maar beperkt aandacht besteedt aan energie is een aanvullende module zoals ISO 14051 nodig. 

Neem contact met ons op om te bespreken wat onze consultants voor jouw organisatie kunnen betekenen.

CO2 bewust

Meer informatie over de Energie-Audit?

Kader heeft ervaren specialisten die je helpen met de uitvoering van de EED-audit. We voeren de audit uit en stellen het adviesdocument op. 

Kom met ons in contact

Persoonlijk

Innovatief

Pragmatisch

Vakkundig

Stel een vraag

Contact

Velden met een * zijn verplicht